Usługi

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialne). Czynności notarialne
dokonuje się w języku polskim, a gdy stroną czynności jest osoba nieznająca języka polskiego konieczna jest obecność przy dokonywaniu takiej czynności tłumacza przysięgłego.

Co do zasady czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jedynie w przypadku, gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, np. w szpitalu.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia (własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty,
  pieniądze i papiery wartościowe;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów,
  oświadczeń i innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Od marca 2009 roku notariusze uzyskali możliwość sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego (z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych). Zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W zakresie tych czynności notariusze mogą ponadto spisywać protokoły dziedziczenia, dokonywać otwarcia i ogłoszenia testamentów, wydawać zaświadczenia dla wykonawcy testamentu.